Terms & Conditions | Fast, easy & safe

© Alphacomm Solutions B.V. 2020
Alphacomm Solutions BV is de officiële partner van Odido voor het verwerken van eenmalige en automatische online opwaarderingen. Heb je een opwaardering gedaan dan zie je de naam Alphacomm Solutions BV ook staan op je bankafschrift.
Begripsomschrijvingen:
In deze voorwaarden en in de Overeenkomst op grond waarvan deze voorwaarden van toepassing zijn wordt verstaan onder:
ACS:
 Alphacomm Solutions B.V.
Cliënt:
 degene met wie ACS een overeenkomst heeft gesloten voor het Producten en / ofvoor het verrichten van diensten.
Consument:
 de Cliënt die een Product of dienst van ACS gebruikt anders dan van een beroep of bedrijf.
Abonnement:
 een Aansluiting waarbij de verschillende vergoedingen door middel van een nota aan de Cliënt in rekening worden gebracht.
Overeenkomst:
 een overeenkomst tussen Cliënt en ACS op grond waarvan door ACS een Product of Dienst wordt geleverd.
Dienst/Product:
 de door ACS ter verkoop aangeboden Producten, zoals prepaid codes en generatie modules.
Werkdagen:
 Maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van in Nederland algemeen erkende feestdagen.
Artikel 1 Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer: Alphacomm Solutions B.V.
Vestigings- & bezoekadres:
Scheepmakerspassage 183
3011 VH Rotterdam
Telefoonnummer: 020-36 36 231 (lokaal tarief)
Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur
info@alphacommsolutions.com
KvK-nummer: 24342267
Btw-identificatienummer: NL811402915B01
Artikel 2 Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten tussen ACS en Cliënt waarop ACS deze algemenevoorwaarden van toepassing heeft verklaard.

 2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Afwijkingen gelden alsdan uitsluitend voor de Overeenkomst waarbij die afwijking is overeengekomen.

 3. ndien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere van toepassing verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij uitdrukkelijk alsdan uitgesloten, en op alle buitencontractuele relaties tussen partijen. Indien deze voorwaarden te zijner tijd worden aangepast, maar hun zakelijke inhoud over het geheel genomen niet wijzigt, dan zijn de nieuwe gewijzigde voorwaarden alsdan in plaats van de onderhavige voorwaarden van toepassing.

 4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- en/of andere voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 5. Indien enig onderdeel van de algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoeling van partijen zoveel als mogelijk benadert.

 6. De bedingen in deze algemene voorwaarden aangaande verplichtingen en aansprakelijkheid van ACS worden mede gemaakt voor derden, welke door of voor ACS in de relatie met Cliënt worden ingezet. Deze derden kunnen ter afwering van hun aansprakelijkheid een direct beroep op deze voorwaarden doen tegenover Cliënt. Artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Beperkingen van aansprakelijkheid welke gerelateerd zijn aan bedragen gelden voor de totale aansprakelijkheid van ACS en van de door haar ingeschakelde derden tezamen, en cumuleren niet per aangesproken partij.

Artikel 3 vermelding databank en Privacy
 1. De gegevens van de Geregistreerde Gebruiker worden opgenomen in een databank van ACS. Deze databank is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder meldingsnummer 1260434. ACS is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van derden van wie een website aan de website van ACS is gelinked. ACS is gerechtigd anonieme en demografische informatie over Gebruikers voor het verbeteren van de Dienst en voor marketingdoeleinden te gebruiken en aan derden ter beschikking te stellen.

 2. ACS zal de toepasselijke Nederlandse regelgeving ten aanzien van privacy naleven. In het geval daartoe een wettelijke verplichting bestaat zal ACS gegevens van Gebruikers aan derden verstrekken.

 3. ACS maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die vaak worden aangemaakt wanneer je een website bezoekt en die opgeslagen worden in de cookie-directory van je computer. Een cookie bevat vaak een anonieme unieke code. Cookies brengen geen schade toe aan computers. Elke website kan zijn eigen cookie naar haar gebruikers browser sturen als dit door de browservoorkeuren toegestaan wordt, maar om gebruikers privacy te beschermen verschaft de browser websites alleen toegang tot de cookies die ze zelf naar de gebruiker toegestuurd hebben en niet tot cookies die gebruikervan andere sites gekregen heeft. Er zijn twee soorten cookies. Blijvende cookies blijven gedurende een bepaalde tijd op gebruikers computer, bijvoorbeeld zes of twaalf maanden. ACS gebruikt blijvende cookies om informatie over website gebruik te verzamelen voor gebruik als boven beschreven. Deze cookies bevatten geen persoonlijke informatie en kunnen niet gebruikt worden om Gebruiker te identificeren. Sessiespecifieke cookies worden gewist wanneer Gebruiker de website verlaat. ACS maakt gebruik van sessiecookies voor de volgende doeleinden: om de informatie die gegeven wordt tijdens het gebruik van een interactieve tool op de website op te slaan; om Gebruikers gegevens op te slaan wanneer de Gebruiker ingelogd is op de site; om informatie over websitegebruik te verzamelen zoals boven beschreven staat. Informatiecookies over websitegebruik bevatten geen persoonlijke informatie en kunnen niet gebruikt worden om te identificeren. Gebruiker kan zelf besluiten of cookies worden geaccepteerd door het aanpassen van de instellingen van de browser door ofwel alle cookies te accepteren, alle cookies te weigeren of de browser te laten waarschuwen wanneer er een cookie aangeboden wordt. Meer informatie hierover kan worden opgevraagd bij de fabrikant van de gebruikte browser. kijk op www.microsoft.com voor meer informatie van Microsoft Internet Explorer overcookies of op www.mozilla.org voor meer informatie over Mozilla Firefox over cookies. Als cookies worden uitgezet is het mogelijk dat bepaalde functies nietwerken of dat gebruiker van bepaalde diensten geen gebruik kan maken.

Artikel 4 Totstandkoming overeenkomst
 1. Alle aanbiedingen van ACS, inclusief aanbiedingen via de website zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd.

 2. Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover ACS een Overeenkomst schriftelijk of per e-mail aanvaardt of door ACS uitvoering aan een overeenkomst wordt gegeven.

 3. Een Overeenkomst komt ook tot stand door het gebruik van de online-opwaardeer applicatie van ACS door Gebruiker.

 4. De administratie van ACS geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door Cliënt verstrekte opdrachten.

 5. ACS levert geen Producten aan natuurlijke of rechtspersonen die, naar de mening van ACS, in hoofdzaak, bijvoorbeeld voor derden, bemiddelen bij het kopen of verkopen van telefoons of anderszins een intermediaire rol op de telecom-markt vervullen. ACS behoudt zich het recht voor, zonder verdere opgave van redenen, dergelijke klanten te weigeren.

Artikel 5 Aflevering
 1. Op Producten die door ACS aan Cliënten worden verkocht en geleverd, zijn de (garantie)voorwaarden van de producent van deze Producten van toepassing

 2. Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op Cliënt over bij aflevering, en wel op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Cliënt of van een door Cliënt gebruikte hulppersoon zijn gebracht, dan wel op het moment dat ACS aan Cliënt heeft verklaard dat de Producten ter beschikking van Cliënt wordengehouden.

 3. Een door ACS opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als een fatale termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit zijn van ACS.

 4. Bij niet tijdige levering dient de Cliënt ACS schriftelijk ingebreke te stellen en aan ACS een redelijke termijn te stellen waarin ACS alsnog haar verplichtingenkan nakomen.

Artikel 6 Uitvoering van de dienstverlening
 1. Behoudens voor zover hierna anders is bepaald, is het voorgaande omtrent Aflevering ook van toepassing op dienstverlening, tenzij de aard daarvan zich tegen toepassing verzet. ACS zal zich inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren. Dienstverlening door ACS richt zich uitdrukkelijk alleen tot Cliëntvan ACS en niet tot bij Cliënt betrokken derden. ACS staat evenwel niet in voor het bereiken van door Cliënt beoogd resultaat.

 2. Cliënt is gehouden alle door ACS verlangde gegevens en informatie te verstrekken. Daarnaast is Cliënt gehouden alle overige feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de Overeenkomst te verstrekken aan ACS. Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan ACS verstrekte gegevens en informatie.

 3. Indien Cliënt constateert of redelijkerwijs kan constateren dat ACS in de uitvoering van de dienstverlening is tekortgeschoten dient hij dit onverwijld, maar uiterlijk binnen 30 (dertig)dagen aan ACS schriftelijk gemotiveerd kenbaar te maken. ACS zal in voorkomende gevallen door Cliënt een redelijke termijn worden gegund om, indien mogelijk, het gebrek te herstellen. De kosten hiervan zijn voor rekening van Cliënt tenzij sprake is van aansprakelijkheid van ACS zoals bedoeld hieronder in de bepaling "Aansprakelijkheid".

Artikel 7 Verplichtingen van ACS
 1. ACS zal zich inspannen om een zo groot mogelijke beschikbaarheid van de Dienst te bieden. ACS verleent Gebruiker de mogelijkheid gebruik te maken van de Dienst.

 2. ACS garandeert uitdrukkelijk niet dat altijd gebruik kan worden gemaakt van de Dienst of dat een SMS-bericht en/of Email bericht altijd (goed en tijdig) zal worden ontvangen.

 3. ACS is gerechtigd wijzigingen of verbeteringen aan te brengen in de Dienst zonder voorafgaande bekendmaking aan Gebruiker.

 4. ACS is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de Dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het onderhoud en/of het aanbrengen van wijzigingen of verbeteringen in de Dienst.

 5. ACS is nooit aansprakelijk voor schade, welke Gebruiker mogelijk lijdt, als gevolg van het onder dit artikel gestelde.

Artikel 8 Verplichtingen van Gebruiker
 1. Gebruiker dient zelf zorg te dragen voor het in bezit hebben en het functioneren van de noodzakelijke hard- en software en verbindingen om gebruik te maken van de Dienst.

 2. Gebruiker zal zich in alle opzichten opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internet-gebruiker gebruiker verwach kan worden en is verplicht bij gebruik van Dienst de toepasselijke wettelijke regels in acht te nemen.

 3. Het is Gebruiker niet toegestaan software te gebruiken of anderszins activiteiten te ondernemen welke de beschikbaarstelling van de Dienst aan andere Gebruikers zal kunnen verhinderen of op een nadelige wijze zal kunnen beïnvloeden.

Artikel 9 Rechten van intellectuele of industriële eigendom
 1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op de Producten, waaronder in ieder geval begrepen ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur, gegevensbestanden, analyses, documentatie en rapporten, berusten uitsluitend bij ACS. Voor het oogmerk zijn de licentiegevers van ACS,die tegenover Cliënt alleen worden vertegenwoordigd door ACS, hieronder begrepen. Voor zover de Producten Software bevatten, verkrijgt Cliënt uitsluitend een persoonlijk en niet overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot de software. Dit recht is beperkt tot Nederland. Voor het overige zal Cliënt de Producten niet verveelvoudigen/of daarvan kopieën vervaardigen.

 2. Cliënt is ermee bekend dat de Producten vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van ACS respectievelijk diens licentiegevers kunnen bevatten. Cliënt verbindt zich de Producten geheim te houden, niet aan derden bekend te maken en/of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van Cliënt dieniet noodzakelijkerwijs de Producten behoeven te gebruiken.

 3. Het is Cliënt niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de Producten te verwijderen en/of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhoudingvan de Producten.

 4. Het is ACS toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming vande Producten, met name Software. Indien ACS door middel van technische bescherming de Producten heeft beveiligd, dan is het Cliënt niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen en/of te ontwijken.

 5. Behoudens het geval dat ACS een reservekopie van de programmatuur aan Cliënt ter beschikking stelt, heeft Cliënt het recht één reservekopie van de programmatuur aan te houden. Onder reservekopie in dit artikel wordt verstaan: een stoffelijke voorwerp waarop de programmatuur is vastgelegd, uitsluitend ter vervanging van het oorspronkelijke exemplaar van de programmatuur in geval van onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. De reservekopie dient een identieke kopie te zijn en steeds te zijn voorzien van dezelfde labels en indicaties als het oorspronkelijk exemplaar.

 6. ACS zal zoals omschreven in deze voorwaarden Cliënt vrijwaren tegen elke rechtsvordering welke gebaseerd is op de bewering dat de Producten inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat Cliënt ACS onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de rechtsvordering, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan ACS. Cliënt zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan ACS verlenen om zich, zo nodig in naam van Cliënt, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. De verplichting tot vrijwaring door ACS vervalt indien en voor zover de betreffende inbreuk verband houdt met wijzigingen die Cliënt in de Producten heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen.

 7. Indien in rechte onherroepelijk vast zou komen te staan dat de Producten inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele of industriële eigendom of indien naar het oordeel van ACS een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich zal voordoen, dan zal ACS (indien mogelijk) het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen, of zorgdragen dat Cliënt het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere Producten, ongestoord kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringverplichting van ACS wegens schending van rechten van intellectuele of industriële eigendom van derden is uitgesloten, daaronder begrepen aansprakelijkheid en vrijwaringverplichtingen van ACS voor inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van de Producten in een niet door ACS gemodificeerde vorm of versie, in samenhang met niet doorACS geleverde of verstrekte goederen en/of op een andere wijze dan waarvoor de Producten zijn ontwikkeld of bestemd.

Artikel 10 Overmacht
 1. Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop ACS geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij ACS en/of toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in de door derden geleverde technologie.

Artikel 11 Prijs
 1. Tenzij anders aangegeven zijn alle prijzen inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Artikel 12 Betaling
 1. Betaling wordt voor levering gedaan via door ACS beschikbaar gestelde methoden.

Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud
 1. De eigendom van alle door ACS aan de Cliënt verkochte en geleverde Producten blijft bij ACS zolang de Cliënt de vorderingen van ACS uit hoofde van de Overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang Cliënt de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of soortgelijke overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de vorderingen van ACS wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

 2. De Cliënt is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Producten te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. Alle afleveringen van Producten door ACS aan Cliënt geschieden onder voorbehoud van eigendom.

Artikel 14 Klachten
 1. De Cliënt is verplicht terstond na levering van Producten de zaken grondig te inspecteren en te controleren of het geleverde aan de Overeenkomst beantwoord, te weten: of de juiste Producten zijn geleverd en of de geleverde zaken wat betreft kwantiteit en kwaliteit overeenkomen met de overeenkomst.

 2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd dan dient de Cliënt deze binnen 8 (acht)dagen na levering schriftelijk en gemotiveerd aan ACS te melden.

 3. Een niet zichtbaar gebrek dient binnen 3 (drie) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de door de fabrikant gegeven garantietermijn, door de Cliënt schriftelijk en gemotiveerd aan ACS gemeld te worden, een en ander behoudens de rechten die de Consument heeft op basis van dwingendrechtelijke wetsbepalingen.

Artikel 15 Aansprakelijkheid
 1. ACS is niet aansprakelijk voor schade die Cliënt lijdt door tekortkomingen van ACS en/of diens (niet-)ondergeschikte hulppersonen bij uitvoering van enige tussen partijen gesloten overeenkomst, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van ACS.

 2. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van ACS en de door ACS ingeschakeldederden voor door Cliënt geleden schade en hun totale vergoedingsplicht beperkt tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW).

 3. Aansprakelijkheid van ACS voor indirecte schade, daaronder begrepen doch niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

 4. Cliënt is gehouden ACS schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst tussen ACS en de Cliënt, behoudens voorzover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van ACS.

 5. Indien ACS ter afwering van haar aansprakelijkheid voor een gedraging van een haar (niet-)ondergeschikte hulppersoon aan een Overeenkomst een verweermiddel kan ontlenen, dan kan ook de (niet-)ondergeschikte hulppersoon indien hij op grond van deze gedraging door Cliënt wordt aangesproken, dit verweermiddel inroepen, als ware hijzelf bij de Overeenkomst partij.

 6. De schade zoals genoemd in lid 1 van dit artikel moet zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 4 weken nadat Cliënt de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken bij ACS schriftelijk te zijn ingediend bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

 7. De Cliënt vrijwaart ACS voor alle rechtsvorderingen van derden, alsmede schaden, boeten, kosten en renten, welke verband houden met goederen, rechten, informatie, die de Cliënt aan ACS verschaft en/of beschikbaar heeft gehouden.

Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillen
 1. De Overeenkomsten tussen ACS en Cliënt worden beheerst door Nederlands recht.

 2. De geschillen welke tussen ACS en Cliënt mochten ontstaan naar aanleiding van een door ACS met Cliënt gesloten Overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere Overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

 3. Wanneer bepaalde clausules van deze algemene voorwaarden in zijn geheel of gedeeltelijk niet van toepassing of niet werkzaam zijn, blijft de geldigheid van de overige algemene voorwaarden in stand. De niet toepasbare of niet werkzame bepaling wordt vervangen door een bepaling die op een rechtelijk juiste manier het dichtst bij de zin en het doel van de niet toepasbare of niet werkzame bepaling aansluit. Hetzelfde gebeurt bij eventuele gaten in de regelgeving.

Deze voorwaarden geven de algemene bepalingen weer van overeenkomsten van Alphacomm Solutions B.V., voor het leveren van Producten en voor het verrichten van Diensten Op het internet. Op de algemene voorwaarden en overeenkomsten tussen Alphacomm Solutions B.V. en Cliënten is het Nederlandse recht van toepassing.
This website uses cookies to enhance the user experience. You can check them here.